slovensky | english

Lienka logo

O Lienke

Sme súkromná materská škola ktorá poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. SMŠ Lienka má kapacitu 3 tried, navštevuje ju 51 detí. Poskytujeme adaptačný a diagnostický pobyt, ak o to požiadajú rodičia. Deti sa začleňujú do tried podľa veku tak, aby boli triedy naplnené, najviac do počtu 17 detí na jednu triedu. Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole zabezpečuje 7 pedagogických zamestnancov a jedna dobrovoľníčka. Od vzniku Súkromnej materskej školy je obsadená pracovná pozícia špeciálny pedagóg. Činnosť krúžkov je zabezpečená učiteľkami materskej školy ako aj externými učiteľmi. Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...). Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na výbornej úrovni, vytvárajú podnecujúce prostredie pre tvorivé aktivity detí a spĺňajú požiadavky ustanovené školským zákonom.


Tieto webové stránky môžu využívať technológiu „cookies“, ktorá pomáha ich lepšiemu fungovaniu. Pri prezeraní stránok môžu byť niektoré cookies stiahnuté do vašeho počítača. Používaním stránok súhlasíte s použitím cookies. To nám pomáha zlepšovať obsah stránok tak, aby bol pre vás viac relevantný a lepšie využiteľný. Ďalšie informácie nájdetete v záložke Ochrana osobných údajov